Privacy verklaring (Verkoop)

De privacy van onze klanten is voor ons erg belangrijk. We hebben dan ook hard gewerkt om te voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Ons privacybeleid geeft je meer inzicht in de manier waarop we je persoonlijke gegevens verwerken.

De gegevens die wij verzamelen zijn van jou en daarom willen we dat je weet dat LGK Party Equipment hier zorgvuldig mee omgaat. 

Wij doen er dan ook alles aan om er voor te zorgen dat jouw gegevens zo veilig mogelijk zijn en dat jouw privacy geborgd is.


PRIVACY VERKLARING LGK Party Equipment

LGK Party Equipment, gevestigd aan Oud Kerkpad 13 4721 SB te Schijf (Nederland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Oud Kerkpad 13
4721 SB Schijf
www.lgk-party.nl
info@lgk-party.nl
06-53442606 

Persoonsgegevens die wij verwerken

LGK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerservicenummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

LGK heeft via de website niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke voorkeur, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke verleden of andere zaken. 

LGK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • LGK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

LGK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke termijnen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

LGK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LGK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LGK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lgklichtengeluid.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LGK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

LGK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lgk-party.nl


Download hier de PDF