Algemene voorwaarden (Verhuur)

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (hieronder verder
aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzakeverhuur en
opdrachten door LGK Party Equipment met huurders gesloten en betreffen de in
deze algemenevoorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Voorzover deze algemenevoorwaarden niet of niet geheel voorzien
in de regeling van de gevolgen van de hierbedoelde huurovereenkomsten zijn van
toepassing de algemene voorwaarden van LGK.


2. Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24
uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst
gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het
tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder
gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De betaling
van een levering of dienst, met uitzondering van een eventuele aanbetaling,
vindt plaats bij aanvang van de levering/het optreden (contant) of uiterlijk 14
dagen na de levering/het optreden (per bank). Enkel indien schriftelijk anders
overeengekomen en bevestigd door LGK kan hier van afgeweken worden.

4. Annulering 
Indien opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of
de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend
schrijven ter kennis te brengen van LGK. Onverminderd het recht op
schadevergoeding volgens de wet, heeft LGK bij annulering van een opdracht
recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan,
afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:

 

Opzegging 1
maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage

Opzegging
tussen 1 en 2 maanden: 75% van de gage

Opzegging
tussen 2 en 3 maanden: 50% van de gage

 

5. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten
zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige
legitimatiebewijzen.

 6. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gemaakt is.
De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goede huisvader en zal tevens
zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen
tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot
gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de
toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

 7. Laden/lossen bij levering door LGK
De aanwezigheid van trappen tussen de laad/losplaats en het podium dient vooraf
door Opdrachtgever aan LGK te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid
van trappen tussen de laad/losplaats en het podium zal extra sjouwhulp
(minimaal 2 personen) door Opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als
na afloop van het optreden.

 Indien er geen extra sjouwhulp voorzien is door Opdrachtgever kan de opdracht mogelijk
niet worden uitgevoerd. De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever blijven
echter onverminderd van toepassing.

In het geval van aanwezigheid van een lift tussen de laadlosplaats en de locatie is
bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Er dient wel melding gemaakt te
worden dat de spullen via een lift moeten en de lift dient aan de volgende
eisen te voldoen: De deur moet minimaal 100 centimeter breed zijn. De lift moet
een hefvermogen van minimaal 400 kg hebben. Ook worden er in dit geval extra
kosten in rekening gebracht.

Indien de afstand laad/losplaats en de plaats waar de artiest het optreden zal verzorgen
een langere afstand betreft dan 35 meter of indien de laadroute niet deugdelijk
verhard is, dient dit vooraf door de opdrachtgever aan LGK te worden gemeld, er
zal dan extra sjouwhulp worden ingehuurd of de opdrachtgever dient hiervoor te
zorgen. Let op, grind of kinderkopjes worden niet beschouwd als deugdelijk
verhard, er dient een verharde vlakke ondergrond te zijn. Voor deze extra
sjouwhulp zullen extra kosten in rekening worden gebracht, tenzij de
opdrachtgever voor extra sjouwhulp zorgt. Vertragingen of niet optreden,
veroorzaakt doordat aan de hier genoemde eisen niet of onvoldoende wordt
voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij LGK. Eventuele
parkeerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 8. Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte
verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Tenzij er vervoer
vanuit LGK geregeld is. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking
geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de
verpakking te wijzigen.

 9. Werking
9a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede
conditie af magazijn van LGK wordt geleverd. Door het aangaan van de
huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de
apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt
aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

 9b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur
voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder
niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan
de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen
is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde
apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is
huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal
zijn.

 10. In gebreke zijn en schadevergoeding.
10a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden
afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet
tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het
door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico.
De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen
huurperiode.

10c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge
van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan
het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde
in het voorgaande lid,

11. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht
hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in
geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond
aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel
molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan
de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde
verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan
verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

12. Verzekeringen 
12a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het
feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de
apparatuur het magazijn verlaat.

12b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde
apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte
schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De
verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de
huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

13. Schade
13A. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de
oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor
zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder
afgesloten schadevergoeding.

13B. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die
ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren
of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt
toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde
apparatuur.

14. Geheimhoudingsplicht
De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur
gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of
bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomstbekend worden, kopiëren,
of aan derden tonen of bekend maken.

15. Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een
huurovereenkomst niet aan te gaan.

16. Gebruik door derden 
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in
bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

17. Buma en Sena (dit is enkel van toepassing als er een dj of act ingehuurd wordt) 
Opdrachtgever vrijwaart LGK voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze
opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en
naburige rechten van Artiest worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te
dragen over het optreden van de Artiest.

 

18. Voorzieningen  
De productieplaats dient binnen te zijn of indien buiten van een degelijke
overkapping voorzien te zijn. Er dient een stroomvoorziening te zijn van
minimaal twee vrije groepen van 16 ampère, als dit meer zou moeten zijn wordt
dit altijd vermeld door LGK.


19. Speciale voorwaarden bij de huur van de verlichte dansvloer
Voor de huur van een dansvloer gelden naast de reeds gemelde voorwaarden de volgende
speciale voorwaarden. De ondergrond waar de vloer geplaatst moet worden dient
verhard en volledig egaal te zijn. De toegang tot de plaats waar de vloer dient
te worden geplaatst dient volledig verhard en vrij te zijn van drempels,
trapjes/treden of andere obstakels te zijn die het transport van de flightcases
waarin de vloer wordt vervoerd zou kunnen hinderen. Indien niet aan deze
voorwaarden voldaan is kan dit tot gevolg hebben dat de vloer niet geplaatst
kan worden. Dit verandert niets aan de verplichtingen van de opdrachtgever. Het
is niet toegestaan om op de vloer te roken. Schade die aan de vloer ontstaat
door een smeulende sigaret, sterretjes of andere brandende dan wel sterk
verwarmde items is ten alle tijde volledig voor rekening van de opdrachtgever.
Betreden van de dansvloer geschiedt altijd op eigen risico. Bij storingen aan
de vloer vindt enkel creditatie plaats als een storing direct gemeld is en mits
de storing niet opgelost kon worden. De creditatie kan nooit meer zijn dan dat
deel van de vloer wat niet gefunctioneerd heeft.


Download hier de PDF